OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły znajdziesz poniżej.

Administratorem Twoich danych osobowych są
1. Joanna Stelmach wspólnik spółki cywilnej działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne „TRANS BIS” s.c. z siedzibą w Myszkowie (42-300) przy ul. Kameliowa 6
2. Marcin Stelmach wspólnik spółki cywilnej działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne „TRANS BIS” s.c. z siedzibą w Myszkowie (42-300) przy ul. Kameliowa 6

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności polegającej na świadczeniu usług transportowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi transportu.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności wskazanej powyżej, stanowi:

– w celu zawarcia umowy na wykonanie usługi transportu na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
– w celach dowodowych (archiwalnych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

Odbiorcą Twoich danych osobowych może być podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi księgowo-finansowe (w przypadku otrzymania przez klienta faktury/rachunku za usługę transportu), kontrahenci świadczący usługi transportowe na rzecz Administratora.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe, które zostały udostępnione będą przechowywane przez trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli do końca okresu przedawnienia roszczeń z nią związanych.